กรุณาระบุวันที่ต่ออายุใบอนุญาตล่าสุดหากท่านได้ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตในระบบ One Platform เนื่องจากระบบจะไม่แสดงรายการหลังจากวันหมดอายุใบอนุญาต